Přihlášení

Vzhled
Prameny a literatura


PRAMENY

 

Moravský zemský archív Brno

Gubernium, Portáši, signatura P 32, karton 1430.

Stavovská registratura, Portáši, signatura P 6, kartony 813 – 817.

Místodržitelství (starší), Portáši, signatura 128, inventární číslo 4686.

 

Zemský archív Opava

Slezský veřejný konvent, Portáši, signatura 32, inventární číslo 410, kartony 191 – 193.

 

Zemský archív Opava, pobočka Olomouc

Krajský úřad Přerov, Portáši, signatura P 10, karton 11.

 

 

LITERATURA


K.J.BUKOVANSKÝ: Dějiny Polské Ostravy,  Polská Ostrava 1901, s.220, Národní knihovna České republiky http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=4852277&mcp=&s=djvu&author=


D. BRZOBOHATÝ: Portáši, http://brzobohaty.eu/


F. DOSTÁL: Valašská povstání za třicetileté války (1621 – 1644). Praha 1956.


D. DRÁPALA: Klady i zápory zemské služby portášů v 18. století. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 4, 2002, č. 2, s. 20 – 32.


D. DRÁPALA: Zemští portáši a zbojníci - dva protikladné fenomény moravských dějin 17. a 18. století. In Jánošík a fenomén zbojníctva na slovensko-poľsko-českom pomedzí. Janosik a fenomen zbójnictwa słowacko-polskiego i czeskiego pogranicza. Vyd. 1. Žilina : Povážské múzeum, 2007. ISBN 978-80-88877-45-5, s. 230-237. 2.8.2007, Terchová.index.php?option=com_content&view=article&id=64:zemti-portai-a-zbojnici-dva-protikladne-fenomeny-moravskych-djin-17-a-18-stoleti


D. DRÁPALA: Ikonografické proměny moravského portáše. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2005, vol. XV, no. 1, s. 35 - 43.


D. DRÁPALA: Pod jménem Valachů a portášů - terminologická rozprava. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2007, vol.  XVII, no. 3, s. 170 - 177. index.php?option=com_content&view=article&id=63:pod-jmenem-valach-a-porta-terminologicka-rozprava


D. DRÁPALA: Desátnictvo zemských portášů v Čeladné. In Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 2. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. od s. 95 - 114, 20 s. ISBN 978-80-239-8984-7. index.php?option=com_content&view=article&id=58:desatnictvo-zemskych-porta-v-eladne


J. HAVLÍČEK: Stopami portášů na Kravařsku. Kravařsko. Vlastivědný sborník 10, 1947, č. 3, s. 41 – 43.


J. JANATA, V. ŠUBERT, H. Z TARDY: Památka roku slavnostního 1863, tisícileté památky obrácení národu českého na Moravě, Slovensku a v Čechách skrze Cyrila a Metoděje na křesťanství, Praha 1864, s.119-120 Národní knihovna České republiky http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=4386232&mcp=&s=djvu&author=


K. KOBLIHA: Historický nástin okresu vsetínského. Vsetín 1938, kapitola Portáši napsaná Richardem Pavlíkem


Č. KRAMOLIŠ: Portáš Stavinoha. Dolina Urgatina 1, 1947, č. 3, s. 56 - 57.


Č. KRAMOLIŠ: Portáš Stavinoha. Záhorská kronika VII, 1911, č. l, s. 5-7.  http://www.historie.hranet.cz/zk/zk07-1.pdf


L. KUNZ: O verbování lidí portovních a jejich hmotném postavení. Naše Valašsko 9, 1946, s. 65 – 75; 10, 1947, s. 89 – 90.


J. MACŮREK: Valaši v západních Karpatech v 15. – 18. století. Ostrava 1959.


H. MIČKALOVÁ: O čem si vyprávjajú Karlovjané. Pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okol. [Velké Karlovice] s. d.


J. V. NOVÁK: Poslední portáši na Rožnovsku. Sborník Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí 1, 1884, s. 30 – 32.


F. PŘIKRYL: Povídka o Antůškovi z Libosvár, Záhorská kronika I., 1892, č. 3, s. 83-102 http://www.historie.hranet.cz/zk/zk01-3.pdf


A. REZEK PROF. DR., J. SVÁTEK: Česko-moravská kronika, I.L.Kober Praha 1895, s.210, Národní knihovna České republiky http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=2803918&mcp=&idpi=19774559&author=


B. SKOPAL: Portáši, národní četníci a ochránci valašských hor (Vyňato z knihy A. Ševčík: Portáši). Záhorská kronika XIX, 1936/37, č. 4, s. 124-127 http://www.historie.hranet.cz/zk/zk19-4.pdf


D. SLOBODA: Portáši. Koleda. Kalendář pro rok obyčejný 1854. 4, 1854, s. 49 - 52.


A. ŠEFČÍK: Portáši. Národní četníci a ochránci valašských hor. Vsetín 1930


J. ŠOBR: Verbuňk a chytačka v Bystřici p. Host. Záhorská kronika IX, 1926/27, č. l, s. 15-16   http://www.historie.hranet.cz/zk/zk09-1.pdf


J. ŠOBR: Kuruci v Bystřici p. H. Záhorská kronika VIII, 1925/26, č. 4, s. 113-114 http://www.historie.hranet.cz/zk/zk08-4.pdf


J. SVÁTEK: Dějiny Čech a Moravy nové doby kniha IV., I.L.Kober Praha 1806 s.347 Národní knihovna České republiky http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=5102299&mcp=&s=djvu&author=


M. VÁCLAVEK: O portáších. Komenský. Týdenník vychovatelský 9, 1881, č. 23, s. 356 – 357; č. 24, s. 373 – 376.


M. VÁCLAVEK: Dějiny Města Vsetína. Vsetín 1901


D. VALŮŠEK: Portáš. Příklad Josefa Kuropaty. In: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2008, s. 256-267. Rés. něm. s. 353. Mitglied eines Sicherheitskorps -Josef Kuropata.