Přihlášení

Vzhled
Mapa činnosti zemských portášů


Hlavní cíl mapy spočívá v identifikaci územního zastoupení mužstva bezpečnostního sboru zemských portášů činného na Moravě v letech 1638–1830. Analýza dostupných historických pramenů umožňuje kartograficky zpracovat údaje o lokalizaci desátnictev sboru (v průběhu historie docházelo k jejich operativním změnám jako reakce na aktuální bezpečnostní situaci) a o místech původu členů. Tato prostorově zobrazovaná data jsou zároveň konfrontována s územním rozsahem etnografického regionu Valašsko tak, jak jej ve svých pracích vytyčil PhDr. Jaroslav Štika, CSc.

Prolnutí obou informačních vrstev by mělo přispět k prohloubení znalostí o činnosti portášů a geografickém dosahu působnosti sboru na území historické země Moravy. Vzhledem k tomu, že fenomén vykazuje četné přesahy do sféry tradiční kultury a zároveň je s ním aktivně pracováno na bázi lokální a regionální identity, je mapové dílo mimo jiné cíleno i na rozšíření znalostních obzorů uživatelů a případnou korekci dosavadních stereotypních pohledů na sbor zemských portášů jako fenomén „ryze valašský“.